Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

U wordt vriendelijk verzocht onderstaande algemene voorwaarde zorgvuldig door te lezen alvorens de Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarde.

Vergoedingsafspraken

– Aanmaken account éénmalig € 49,95

– Om je helpen te starten zorgen wij dat je de eerste twee maanden gratis van het Platform Injobs gebruik kan maken.

– Vanaf de derde maand € 200,00

– Vanaf de vierde maand € 249,95 per maand. Dit zal via automatisch

incasso gaan.

Indien er bij de daarop volgende betalingen niet aan deze financiële

verplichtingen kan worden voldaan heeft Injobs het recht om het account

te blokkeren

.

Gebruik van www.injobs.nu

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik maken van de (inhoud van de) Website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Algemene voorwaarde;
  • afbreuk makende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie plaatsen/verspreiden;
  • informatie verspreiden die de goede naam van de Website, Injobs of enige derde aantast;
  • handelen in strijd met de rechten van Injobs en/of enige derde;
  • virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de Website kunnen aantasten, de toegang tot de Website verhinderen en/of beperken en/of Injobs en/of derden kunnen schaden;
  • de goede werking van de Website onredelijk belasten;
  • Indien bovenstaande voorwaarde niet in acht worden genomen zal Injobs in overleg met u als gebruiker uw account blokkeren.

Overige Bepalingen

Injobs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarde. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt.

Op de algemene voorwaarde is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.